Homestead Housing Authority
Housing Choice Voucher/Section 8 Program Waiting List

Homestead Housing Authority (HHA) will be accepting preliminary applications for the Section 8/Housing Choice Voucher Wait list online beginning on August 28th, 2023 at 8:00AM. The application will be closed on Friday, September 1st, 2023 at 5:00 PM. To be eligible to be placed on the waiting list, the Head of the Household MUST be 18 years of age or older. Applications must meet all U.S Department of Housing and Urban Development (HUD) income and eligibility requirements. The total household annual gross income must not exceed the very-low income limits for the appropriate family size as listed in the Income Limits Table appearing at the end of this Public Notice.

Preliminary applications must be completed online only. If you wish to apply you will need to login to the following website homesteadfl.housingmanager.com. Please ensure that you complete all the required fields of the application or it will not be successfully submitted at the end. If your application is successfully submitted you will receive a receipt confirming the submission. Note: Homestead Housing Authority will not have any applications for distribution.

APPLICANT SELECTION:
HHA will conduct a random lottery of all eligible applications to fill 2500 positions on the 2023 HHA Section 8/Housing Choice Voucher wait list. The time and date of application submission has no bearing on the position of applicants on the wait list. There is no advantage to applying immediately after the list opens.

If you or anyone in your family is a person with disabilities, and you require a reasonable accommodation with assistance in the completion of the application, please contact Blanca Ortiz at 305-247-0639 or by email at bortiz -@- hhahousingorg. Please do not call the office for updates; you will be notified in writing if you made it in the lottery. Only families selected will receive notice by September 30th, 2023.
Hearing Impaired Assistance TTY: 1-800-955-8771

Only one application per household will be permitted. Families who submit more than one application will be disqualified.

Beware of scams! You will never be asked to give money or pay in association with your application.

INCOME LIMITS FOR HOUSING CHOICE VOUCHER PROGRAM PARTICIPATION

Family Size: 1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Persons

Very Low Income $36,150 $41,300 $46,450 $51,600 $55,750 $59,900 $64,000 $68,150

Homestead Housing Authority is an equal opportunity housing provider. We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, sex, familial status or disability. This document is available in an alternate, accessible format upon request.


                    Aviso público de la lista de espera de la Sección 8

Homestead Housing Authority
Apertura de la Lista de Espera para el Programa de Elección de Vivienda (Sección 8)

La Autoridad de Vivienda de Homestead (HHA) va a aceptar presolicitudes para la lista de espera del
Programa de Elección de Vivienda (Sección 8) a través del internet a partir del día 28 de Agosto del 2023 desde las 8:00 AM. La aplicación sera cerrada el viernes 1 de Septiembre del 2023 a las 05:00 PM.
Para ser eligible para estar en la lista de espera, el jefe de familia DEBE tener 18 años de edad o más. Las aplicaciones deben cumplir con los requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en referencia a su ingreso y eligibilidad. El ingreso bruto anual total del hogar no debe exceder los límites de ingresos muy bajos para el tamaño adecuado de la familia, como se muestra en la Tabla de Límites de Ingresos que aparece al final de este Anuncio Público.


Las formas preliminarias para solicitud deberán ser completadas a través del internet solamente.
Si Usted quiere aplicar deberá usar la página de internet de HHA homesteadfl.housingmanager.com. Asegúrese de llenar completamente el formulario de solicitud o no se enviará correctamente al final. Si su solicitud se envía correctamente, recibirá un recibo confirmando el envío. Nota: La Autoridad de Vivienda de Homestead no tendrá ninguna solicitud de distribución.

SELECCION DE SOLICITANTE:
HHA utilizará un sistema de lotería de todas las solicitudes eligibles para seleccionar 2500 nombres y para poner las en la lista de espera del programa de elección de vivienda de la Sección 8 del año 2023. La hora y la fecha de recepción de la aplicación no tendrán relación con la posición de los aplicantes en la lista de espera. No hay ninguna ventaja de aplicar inmediatament cuando se abre la lista de espera.

La solicitud se puede completar desde cualquier computadora con acceso a Internet o a través de un teléfono inteligente adecuado, la HHA tiene acceso disponible para completar su solicitud previa. Estas terminales están disponibles solo con cita previa, llame al 305-247-0639 o envíe un correo electrónico a bortiz@hhahousing.org para programar. Walk-ins son bienvenidos pero limitados. La HHA se compromete a ayudar a las personas con discapacidades. Si necesita una adaptación razonable u otra asistencia especial, llame al 305-247-0639 o envíe un correo electrónico a bortiz -@- hhahousing.org. Solo las familias seleccionadas recibirán un aviso antes del 30 de septiembre de 2023.
Personas con discapacidad auditiva TTY: 1-800-955-8771

Se Permitira solamente una solicitud por hogar. Las familias que someten más de una solicitud serán
discalificadas.

Cuidado con las Estafas! Nunca se le pedirá dinero o tendra que pagar por su solicitud.

Limites de Ingresos Anuales para la participación en el programa

Tamaño de la
Familia
1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 Personas 7 Personas 8 Personas

Ingreso muy bajo $36,150 $41,300 $46,450 $51,600 $55,750 $59,900 $64,000 $68,150

Homestead Housing Authority es un proveedor de oportunidades equitativas de vivienda. No discriminamos sobre la base de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, estado civil o incapacidad. Este documento es disponible en un formato alternativo, accessible a pedido.

Homestead Housing Authority
Ouvèti lis datant pou pwogram chwa lojman (Seksyon 8)

Homestead Housing Authority (HHA) pral aksepte aplikasyon preliminè pou Seksyon 8/Housing Choice Voucher Waitlist online apati 28 out 2023 a 8:00AM. Aplikasyon an ap fèmen vandredi 1ye septanm 2023 a 5:00 PM. Pou elijib pou yo mete sou lis datant la, Chèf Kay la DWE gen 18 an oswa plis. Aplikasyon yo dwe ranpli tout kondisyon sou revni ak kalifikasyon Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini (HUD). Revni brit anyèl total kay la pa dwe depase limit revni ki ba anpil pou gwosè fanmi apwopriye a jan yo endike nan Tablo Limit Revni ki parèt nan fen Avi Piblik sa a.

Aplikasyon preliminè yo dwe ranpli sou Entènèt. Si w vle aplike w ap bezwen konekte sou sitwèb sa a
homesteadfl.housingmanager.com. Tanpri asire w ke ou ranpli tout jaden ki nesesè nan aplikasyon an oswa li pa pral soumèt avèk siksè nan fen an. Si yo soumèt aplikasyon w lan avèk siksè, w ap resevwa yon resi ki konfime soumèt la. Nòt: Homestead Housing Authority p ap gen okenn aplikasyon pou distribisyon.

SELEKSYON APLIKAN: 
HHA pral fè yon tiraj owaza nan tout aplikasyon ki elijib pou ranpli 2500 pòs sou lis datant 2023 HHA Seksyon 8/Housing Choice Voucher. Lè ak dat soumèt aplikasyon an pa gen okenn efè sou pozisyon aplikan yo sou lis datant la. Pa gen okenn avantaj pou aplike imedyatman apre lis la louvri.

Si oumenm oswa nenpòt moun nan fanmi ou se yon moun ki andikape, epi ou bezwen yon aranjman rezonab ak asistans pou ranpli aplikasyon an, tanpri kontakte Blanca Ortiz nan 305-247-0639 oswa pa imèl nan bortiz -@- hhahousingorg. Tanpri pa rele biwo a pou mizajou; w ap fè w konnen alekri si w te fè l nan lotri a. Se sèlman fanmi yo chwazi yo ki pral resevwa avi anvan 30 septanm 2023.
Asistans pou moun ki pa tande byen TTY: 1-800-955-8771

Y ap pèmèt sèlman yon aplikasyon pou chak kay. Fanmi ki soumèt plis pase yon aplikasyon yo pral diskalifye.

Pran prekosyon nou ak frod! Yo p ap janm mande w pou bay lajan oswa peye an asosyasyon ak aplikasyon w lan.

Pran prekosyon nou ak frod! Yo p ap janm mande w pou bay lajan oswa peye an asosyasyon ak aplikasyon w lan.

LIMIT REVNI POU PATISIPASYON PWOGRAM KOUN CHWA LAJMAN

Gwosè Fanmi an 1 Moun 2 Moun 3 Moun 4 Moun 5 Moun 6 Moun 7 Moun 8 Moun

Revni Ki Ba Anpil $36,150 $41,300 $46,450 $51,600 $55,750 $59,900 $64,000 $68,150

Homestead Housing Authority se yon founisè ki bay opòtinite lojman egal-ego. Nou pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, relijyon, sèks, estati familyal oswa andikap. Dokiman sa a li disponib nan yon lòt fòma, ki aksesib si ou mande pou li.

Tags:

Comments are closed

Skip to content